Ook natuurkoe.nl is één van de tien voorbeeld bedrijven van Nederland!

LNV en LTO presenteren manifest; grotere rol voor boer bij aanleg en beheer natuur
Persbericht | 12-10-2009

Boeren moeten meer kansen krijgen om zelf natuur en recreatieterreinen aan te leggen en te beheren. Provincies en natuurorganisaties doen er goed aan bij nieuwe natuurprojecten direct agrariërs te betrekken. Boeren en Agrarische natuurverenigingen moeten ook het eerste recht hebben om natuur aan te leggen op eigen grond, als die grond een natuurbestemming heeft.

Dat is de kern van een manifest dat minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Tammo Beishuizen (LTO Nederland) vanmiddag in Groenekan hebben gepresenteerd op de conferentie “Natuurlijk lukt het!, Met meer boeren als natuurondernemer.”

Volgens minister Verburg zijn agrariërs het stille vermogen van natuur en landschap. Er valt veel te winnen als de boeren naast bestaande natuurorganisaties een grote rol krijgen bij de aanleg en het beheer van natuur, aldus de minister. Er komt sneller natuur bij, wat helpt bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en recreatiegebieden rondom de steden. De overheid hoeft daarnaast minder grond aan te kopen voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden en dus ook minder vaak tot onteigening over te gaan. Voor de boeren levert een grotere betrokkenheid ook het nodige op. Ze kunnen er financieel wijzer van worden als ze natuurbeheer integreren in hun bedrijfsvoering. Voor de sociale structuur op het platteland is het ook goed, omdat de boeren op hun grond kunnen blijven.

Minister Verburg en LTO-bestuurder Beishuizen hebben de eerste exemplaren van het manifest vandaag aangeboden aan 10 agrarische natuurondernemers. Het gaat om ondernemers verspreid over Nederland die ieder op hun eigen manier met succes het boerenbedrijf combineren met aanleg of beheer van natuur en landschap. Volgens LTO en LNV geven de boeren een goed voorbeeld dat breed opvolging verdient. Dit vereist wel een cultuuromslag in denken, bij niet alleen overheden en terreinbeherende organisaties, maar ook bij de boeren zelf. In het manifest worden de agrariërs opgeroepen om de commerciële mogelijkheden die er liggen te benutten.

Met de conferentie in Fort Voordorp en het manifest willen LNV en LTO een impuls geven aan de bijdrage die agrariërs leveren aan natuur, landschap en recreatie. Volgens het manifest staat niet de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur ter discussie, maar wel de manier waarop de natuur- en recreatiedoelen in Nederland, óók door boeren, behaald kunnen worden. Tweederde van het land is in boerenhanden. Boeren verdienen in de ogen van de minister een gelijkwaardiger positie. Dit sluit ook aan bij de koers die wordt ingezet met het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, waarbij het accent van inkomenssteun voor agrariërs verschuift naar beloning van boeren die een bijdrage leveren aan het beheer van landschap en natuur.
(BRON:www.minlnv.nl)

Leave a Comment